Học phí người lớn tuổi

Giáo viên: 1,8 – 2,0tr hoặc thỏa thuận

Sinh viên: 1,6 – 1,8tr hoặc thỏa thuận

Số buổi/tuần: 2 – 3 hoặc thỏa thuận

Luyện thi liên thông, chọn 1 trong các môn: Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử – Địa – Excel – Đồ họa. Xóa mù chữ. Hỗ trợ sinh viên ôn luyện các tín chỉ.

Mỗi giáo viên, sinh viên chỉ dạy 1 môn chính

Học viên đóng tiền vào cuối tháng học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *