Học phí cấp 2

Giáo viên: 1,4 – 1,8tr hoặc thỏa thuận

Sinh viên: 1,2 – 1,4tr hoặc thỏa thuận

Số buổi/tuần: 2 – 3 hoặc thỏa thuận

Chọn 1, 2 hoặc 3 môn học: Toán – Lý – Hóa – Văn – Anh – Báo bài

Phụ huynh đóng tiền vào cuối tháng học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *