Học phí cấp 1

Giáo viên: 1,2 – 1,6tr hoặc thỏa thuận

Sinh viên: 1 – 1,2tr hoặc thỏa thuận

Số buổi/tuần: 2 – 3 hoặc thỏa thuận

Môn học: Toán – Tiếng Việt – Tiếng Anh – Báo bài – Rèn chữ – Kỹ năng

Phụ huynh đóng tiền vào cuối tháng học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *