BÀI TẬP ÔN HÓA HỌC 9 (chương 1)

Dạng 1: Phân biệt những chất sau đây thành những nhóm oxit bazơ, oxit axit, bazơ, axit, và muối:

Na2O, KCl, KOH, Li2O, HNO3, N2O5, Ba(OH)2, NaCl, MgO, HCl, MgSO4, Al2O3,H2SO4, Na2SO4, BaCl2, CuNO3, AgNO3, H2S, Fe(OH)2, CaO, Al(OH)3, SO2, P2O5, ZnCl2, KNO3, CaCO3, FeCl2, CO2, H2CO3, BaSO4, Cu(OH)2, Ag2O, MnSO4, KMnO4, ZnS, Na2CO3, Fe2O3, CO, NO, ZnO, H2O, O2.

Dạng 2: Nhận biết một số chất thông thường bằng phương pháp hóa học:

 1. a) Có 3 ống nghiệm đựng 3 dung dịch NaCl, NaOH, Na2SO4, hãy nhận biết chúng bằng phương pháp hóa học.
 2. b) Có 4 chất như sau: Ba(OH)2, BaCl2, AgNO3, H2SO4, hãy nhận biết bằng phương pháp hóa học nhưng không dùng bất kì thuốc thử nào.
 3. c) Cho những kim loại sau: Cu, Fe, Ag, Ba. Hãy nhận biết chúng bằng các dung dịch axit.
 4. d) Hãy nhận biết các dung dịch axit sau: HCl, H2SO4, H2CO3.

Dạng 6:

 1. a) Hòa tan hết 5,6 g sắt vào dung dịch axit sunfuric 40%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng, thể tích khí thoát ra (đktc).
 2. b) Cho 50ml dung dịch H2SO4 2M tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Tính nồng độ mol của các chất tạo thành.
 3. c) Cho 12,8g Zn tác dụng với axit clohiđric. Sau phản ứng thấy có khí thoát ra, người ta thu khí vào bình và cho chúng tác dụng với một lượng O2 dư. Tính khối lượng chất tạo thành.
 4. d) Cho 5 gam hỗn hợp bột hai muối CaCO3 và CaSO4 tác dụng vừa với dung dịch HCl dư tạo thành 448ml khí (đktc). Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
 5. e) Ngâm bột magie dư trong 10ml dung dịch AgNO3 Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.
 6. Cho A tác dụng hoàn toàn dung dịch HCl dư. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng
 7. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B.
 8. f) Hoà tan 0,56 gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư.

a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b/ Tính khối lượng muối tạo thành và thể tích khí H2 sinh ra (đktc).

 1. g) Cho 4,4 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được 2,24 lít khí (đktc).
 2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
 3. Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp.
 4. Phải dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 2M đủ để hoà tan 4,4 gam hỗn hợp

( Mg = 24 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ; H = 1 )

Hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *